بخش ویژه: سیزده بدر و روز طبیعت

  • PDF

1- کلیات و تاریخچه

 

2- دروغ و نحوست سیزده

 

3- سیزده بدر از نگاه مراجع عظام

 

 

 

4- آداب و آیینهای سیزده بدر

 

5- بازی ها

 

 

 

 

6- مأخذ شناسی نوروز

 

 

 

7- مؤسسه و انجمن های زیست محیطی

8- مکانهای مناسب برای تهرانی ها

9- توصیه های زیست محیطی

10- توصیه های ایمنی و بهداشتی

11- سیاستهای ابلاغی در خصوص نوروز 97

 


شما در این صفحه هستید :