نوروز در ايران

  • PDF

 

فهرست :

- چهارشنبه سوري

- آتش افروختن

- آجيل شب چهارشنبه سوري

- ديگر رسومات

- پيام آوران نوروزي

- عيد سپند

- روز خضر زنده

- مرغ نوروزي

- حاجي فيروز و آتش افروز

- مقدمات آمدن نوروز

- آماده شدن براي سال نو

- خانه تكاني

- خريد لباس نو و يا پوشيدن آن

- كاشتن سبزه يا سبزه روياندن

- تزيين‌ها و آذين‌ها

- سال نو و آداب و رسوم آن

- تحويل سال نو و اعلام آن

- مراسم مرتبط با تحويل سال نو

- هفت‌سين و سفره عيد

- ديد و بازديدها

- هديه دادن: عيدي، نوروزانه

- بازي‌ها و نمايش‌هاي نوروز

- مير نوروزي

- آداب و رسوم نوروز در دربار پادشاه

- آداب و رسوم نوروز در دربار شاهان صفويه

- آداب و رسوم نوروز در دربار شاهان قاجار

- جشن آبريزان

- سيزده بدر

 

برای دانلود کلیک کنید

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :