ارتباطات خطر؛ نظريه‌‏ها و مديريت آن

  • PDF
altارتباطات خطر؛ نظريه‌‏ها و مديريت آن 
نویسنده: حسن خجسته 
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سال انتشار: 1394
 
کتاب حاضر در پنج فصل تنظيم شده است: فصل اول، به بيان کليات و تعاريف عمومي و مقايسه ميان مفاهيمي از جمله خطر،  مخاطره و بحران اختصاص يافته است. در فصل دوم، درک خطر و انواع نظريه‌‏هاي پيرامون آن به تفصيل بحث شده است. چيستي و معناي ارتباطات خطر، محتواي اصلي فصل سوم را به خود اختصاص داده است. در فصل چهارم، دربارة مخاطبان مورد نظر در ارتباطات خطر بحث و بررسي شده است و فصل پاياني به توصيف و تبيين نحوه مديريت ارتباطات خطر پرداخته است. اين كتاب، ‌«ارتباطات خطر» را فرآيند‏ تعاملي تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها ميان افراد، گروه‌ها و نهادهاي مختلف تعريف كرده و تأكيد مي‌كند: «ارتباطات خطر به‏‌مثابه فرآيندي تعاملي، داراي اين ظرفيت است كه پيام‌هاي مربوط به خطر را به‌صورت فزاينده‌اي به پيام‌هاي اثربخش و رضايت‌بخش براي افرادي كه در معرض آن خطر قرار دارند تبديل كند». ارتباطات خطر با هدف توليد و فراهم‏ کردن اطلاعات براي آن گروه از مردم است که در کسب اطلاع لازم براي شناخت درست از خطرهاي مربوط به سلامت و امنيت و محيط‏ زيست غافل‏اند. نويسنده اين كتاب با اشاره به تمايز و تشابه ميان خطر و بحران تأكيد مي‌كند ميان ارتباطات خطر و ارتباطات بحران نيز تشابه‌ها و تفاوت‏هاي مهمي وجود دارد که گاهي اين دو بسيار به هم نزديک مي‌شوند. وي هدف نهايي پژوهش‌هاي «ارتباطات خطر» را افزايش کيفيت تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خطر به‏واسطه بهبود ارتباطات تلقي مي‌كند

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :