سیاست‌گذاری و مدیریت رسانه

  • PDF

altسیاست‌گذاری و مدیریت رسانه

نویسنده: فریدون وردی‌نژاد، شهلا بهرامی رشتیانی

ناشر: دانشگاه تهران

سال انتشار: 1394

در مقدمه این کتاب که تألیف دکتر فریدون وردی‌نژاد و دکتر شهلا بهرامی رشتیانی آمده است: «برای شناخت سازمان‌های رسانه‌ای به دو مقدمه اساسی نیاز داریم: مقدمه اول اطلاعات و تاریخچه آن در گذر دو عرصه مدرنیته و پسامدرنیته و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی است که بدون آن‌ها شناخت و درک فعالیت سازمان‌های رسانه‌ای امکان‌پذیر نخواهند بود. بدین منظور در فصل اول این کتاب به مفاهیم اطلاعات، دانش مروری داشته است و با بررسی تاریخچه هر یک در عرصه ارتباطات تحولات آن را تا امروز بررسی کرده است. در فصل دوم، با گذر کوتاهی بر تأثیرهای فن‌آوری بر رسانه مبانی فلسفی فن‌آوری نظرات سه اندیشمند کلیدی در این عرصه یعنی هایدگر، فوکو و میچم را بررسی و با بحث فن‌آوری در جامعه، نظریه‌های فن‌آوری و فن‌آوری رسانه‌ای را مرور کرده است.این دو فصل به دانشجویانی که از رشته‌های غیر از ارتباطات وارد عرصه دانش آموختگی مدیریت رسانه شده‌اند کمک خواهد کرد و از دو مبحث اصلی در مدیریت رسانه یعنی اطلاعات و فن‌آوری شناختی اجمالی داشته باشند. در فصل سوم با عنوان سازمان و مدیریت و شکل‌گیری کار جمعی در روند تاریخی ضمن بررسی ویژگی‌های مدیریت در دوره‌های رنسانس، صنعتی، نوگرایی و فرانوگرایی به تمایزهای عرصه مدیریت در دو دوره مدرنیته و پسامدرنیته پرداخته شده و وجوه تمایز را در عرصه سازمان‌های رسانه‌ای پی‌گرفته است. این فصل هم به دانشجویان رشته ارتباطات کمک خواهد کرد تا با فضای کار جمعی و مدیریت آن در دوره‌های گوناگون و چگونگی شکل‌گیری عرصه مدیریت و سازمان چونان رشته‌ای علمی آشنا شوند.

در فصل چهارم، با بررسی مفاهیم اصلی در حیطه سیاست‌گذاری، چگونگی آن در سازمان‌های رسانه‌ای بررسی شده است. سپس تمایزهای سیاست‌گذاری در سازمان‌های رسانه‌ای مانند فرآیندهای سیاست‌گذاری در رسانه‌ها، مدل‌های سیاست‌گذاری در سازمان‌های رسانه‌ای، محیط سیاست‌گذاری در سازمان‌های رسانه‌ای، سیاست‌گذاران و نقش‌آفرینان در سازمان‌های رسانه‌ای، مراحل سیاست‌گذاری در سازمان‌های رسانه‌ای، سیاست‌گذاری و ساختار در سازمان رسانه‌ای بررسی شده است.

فصل پنجم به مبحث راهبرد و رسانه اختصاص دارد و با تشریح تعاریف بنیادی در رویکرد‌های استراتژیک، تفکر استراتژیک، برنامه‌ریزی و مدیریت به موضوع راهبرد در رسانه، مراحل طراحی راهبرد رسانه‌ای، مدل‌های ارتباطی و راهبرد رسانه‌ای، الزامات راهبرد رسانه‌ای، برنامه‌ریزی تولید و و توزیع پیام و اجرای برنامه و ویژگی‌های استراتژی کارآمد در رسانه، پرداخته شده است. در پایان استراتژی‌های رایج در رسانه و مزیت رقابتی در سازمان‌های رسانه‌ها و عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در آن بحث و بررسی شده است».

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :