مسئوليت رسانه‌ها در قبال حقوق مخاطبان

  • PDF

alt

مسئوليت رسانه‌ها در قبال حقوق مخاطبان

نویسنده:منصوره فصیح

ناشر:پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

سال انتشار:1394

اين كتاب درصدد است تا با رويکردي ميان‌رشته‌اي، تکاليف رسانه درقبال مخاطبان و حقوق آنان را بررسي و با تمسک به علم حقوق، وضعيت حقوقي ايجاد شده براي مخاطبان را از طريق تمرکز بر فعاليت‌هاي رسانه‏اي و مسئوليت‏هاي حقوقي مترتب بر آن ارزيابي کند.مفهوم‏شناسي و مباني نظري حقوق رسانه و حقوق مخاطب، ماهيت و ساختار رسانه و کارکرد آن در قبال حقوق مخاطبان،‌ قواعد فعاليت در رسانه‌هاي همگاني و محدودة آن، ‌کارکردهاي اجتماعي رسانه و سياست‏گذاري رسانه‌اي،‌ حقوق مخاطب به تناسب رسانه‏هاي جمعي و اضرار رسانه‏اي و مسئوليت‏هاي مترتب بر آن، فصل­هاي اين كتاب است كه در دو بخش تنظيم شده است. كتاب پس از طرح مباحث ياد شده، در مبحثي جداگانه به نتيجه‌گيري از مطالعات صورت گرفته پرداخته و براي غناي هر چه بيشتر مطالعات، راهکارهايي را پيشنهاد كرده است.تدوين اصول اخلاقي و حرفه‌اي،‌ تأکيد بر نظارت‌هاي صنفي و مدني،‌ طراحي ساختار قانوني کارآمد و برخوردار از ضمانت اجرايي لازم،‌ تدوين نظام‌نامه قانوني درخصوص حقوق مخاطبان،‌ تکيه بر تکثرگرايي رسانه براي مقابله با تمرکز‏گرايي رسانه‌اي،‌ تدوين منشور حقوقي مخاطب با ضمانت اجرايي مطمئن، نيازسنجي مخاطبان ضرورت فعاليت رسانه‌اي،‌ توجه به مهندسي فرهنگي رسانه،‌ لزوم اهتمام به سياست‏گذاري رسانه‌اي و ايجاد دادگاه‌هاي ويژه براي رسيدگي به جرايم رسانه‌اي، پيشنهادهاي ارائه شده در اين كتاب براي احقاق حقوق مخاطب، حقوق رسانه و نظم عمومی اجتماعی است.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :