ساختارشناسی نوشتار در گونه‌های تلویزیونی

  • PDF

 

alt

ساختارشناسی نوشتار در گونه‌های تلویزیونی

مولف: علی رجب‌زاده

ناشر: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1394

درکتاب حاضر، مولف بیشتر با عنایت به منابع موجود لاتین و بررسی نمونه‌های عینی تلویزیونی و هم‌چنین با تکیه بر تجربه‌های شخصی خود و دیگر صاحب‌نظران این حوزه، گونه‌های نوشتاری روایتی و غیر روایتی تلویزیون را در کنار یکدیگر گرد آورده است و در این زمینه برای رسیدن به وضعیت مطلوب به‌منظور شناخت نوشتار تلویزیونی، راه‌کارهایی براساس احترام به قواعد فرهنگی و تقویت عناصر بومی و رعایت اصول تکنیکی نگارش برای تلویزیون پیشنهاد و ارائه کرده است. لذا کتاب حاضر براساس کشف روابط علت و معلولی بین اجزای یک نوشتار تلویزیونی و توصیف روابط بین آن‌ها استوار شده است و بیشتر براساس توصیف دستاوردهای شخصی و تجربه‌های فردی حین کار و مطالعه و مشاهده و بررسی نمونه‌های عینی تلویزیونی و برمبنای دو روش علّی و توصیفی و تحلیل محتوایی بدست آمده و از طریق آن‌ها به سرانجام رسیده است. براین اساس،‌کاربردهای پژوهشی زیر در نگارش کتاب پیش‌روی خوانندگان و مخاطبان آن از جمله مسئولان و عوامل حوزه تولید برنامه‌های تلویزیونی،‌تهیه‌کنندگان، نویسندگان، پژوهشگران،‌کارگردانان و در نهایت دانشجویان مورد توجه مولف قرار گرفته است. ارتقای برنامه‌های صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران (بهبود کیفیت زبان تلویزیون)، شناخت ساختار صحیح نوشتار تلویزیونی در گونه‌های مختلف تلویزیون، در اختیار گذاشتن مرجع یا منبعی برای نگارش تلویزیونی هدفمند و برمبنای اصول سازمان‌یافته برای برنامه‌سازان تلویزیون و مجاب کردن مسئولان برای اختصاص بودجه و فرصت مناسب در زمینه خلق و ارائه الگوهای نوشتاری باتوجه به گونه‌های تلویزیونی و هم‌چنین تحقیق و نویسندگی متن در سایه آگاهی از اهیمن بنیادی آن در ساخت و تولید برنامه‌هایتلویزیونی فاخر و جذاب.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :