کودکان و رسانه‌های جمعی

  • PDF

alt

کودکان و رسانه‌های جمعی؛ پژوهشی در آسیب‌شناسی برنامه‌های کودک تلویزیون

نویسنده:باقر ساروخانی، صدیقه ایزددوست

ناشر:دانشگاه صداوسیما

سال انتشار:1394

اثر حاضر که تقدیم بازار دانش از یک‌سو و صحنه‌های اجرایی از سوی دیگر می‌شود، از پنج امتیاز خاص برخوردار است: از یک‌سو اثری است علمی که در خلال سالیانی با دقت فراهم شده و هر داده‌اش با استناد به پژوهش علمی است. از سوی دیگر از روش تحلیل گفتمان استفاده می‌کند که  خود حائز ارزش بسیار است. سوم آن‌که محققان در سراسر این پژوهش مستند و علمی می‌کوشند تا زوایای نهان آثار رسانه‌ای را بیرون آورند و در معرض دید قرار دهند. دراین اثر کوشش شده است تا جلوه‌های نهان منابع رسانه‌ای برملا و هشدار داده شود که مبادا در وسوسه ارزانی و فراوانی قرار گیریم و جامعه و کودکانمان را در معرض ارزش‌های دیگری و اغلب باطل و تبلیغی قرار دهیم. چهارم آن‌که محققان درصددند تا به اهمیت دوران کودکی بپردازند و نشان دهند که کودکی زمان از دست رفته نیست، بلکه زمانی ژرفا و هم پایدار است. بنابراین این اثر به‌نوعی در جست‌و‌جوی حراست از نسل امروزی ایرانی است و هشدار می‌دهد که چگونه دیگران در جهت نحریف و حتی تحمیق آن می‌کوشند و باز چگونه باید از این نسل ارزشمند صیانت کرد. پنجم آن‌که در این اثر سعی شده است تا هم لایه‌های نامرئی و پنهان آثار رسانه‌ای آسان، ‌ارزان و فراوان جهان، به منصه ظهور برسد، هم روش‌های دریافت این فضاهای نامرئی آموخته شود تا از این طریق اصحاب رسانه بتوانند به لایه‌های پنهان آثار رسانه‌ای راه یابند و چنان‌چه این لایه‌ها را نامناسب دیدند از پخش آنان برای فرزندان ایران اجتناب کنند. کودک و جامعه‌پذیری، نظریه‌های اساسی در باب وسایل ارتباط جمعی و کودک، دین،‌ جایگاه و اهمیت آن در حوزه کودک و رسانه، نشانه‌شناسی، تحلیل گفتمان، مدیریت پیام، دیدگاه بنیادین و روش‌شناسی، خلاصه و تحلیل فیلم‌ها از عناوین کتاب حاضر می‌باشند.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :