روز حمل و نقل (93/09/26)

 • PDF
 
 1. 26 آذر، به پاس خدمات ناوگان حمل و نقل و نقش اساسی این بخش در اقتصاد کشور، روز حمل و نقل نام‌گذاری شده است.
 2. تا پایان سال 1392، جمع کل خطوط ریلی کشور 13241 کیلومتر است.
 3. 25533 مسافر در سال 1392 در بخش ریلی کشور جابه‌جا شده‌اند.
 4. تا پایان سال 1392، 22 فرودگاه داخلی، 8 فرودگاه بین‌المللی و 24 فرودگاه دارای مرز هوایی در کشور وجود داشته است.
 5. در حال حاضر 14 بندر در کشور به ارائه خدمات بندری مشغول هستند.
 6. حمل و نقل دریایی در مقایسه با حمل و نقل زمینی و هوایی، بیشترین سهم را در تجارت بین‌المللی کالاها بر عهده دارد.
 7. بخش حمل و نقل، رابط میان بازار تولید و بازار مصرف است.
 8. کارآمدی و توانمندی بخش حمل و نقل، زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه کشورهاست.
 9. روز حمل و نقل، روز قدردانی از خدمات شاغلان بخش حمل و نقل کشور است.
 10. نقش گسترده بخش حمل و نقل در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی موجب شده است که این بخش، نیروی محرکه توسعه نامیده شود.
 11. خدمات حمل و نقل کارآمد، شرط لازم برای تجارت موفق است. 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :