اميد و رسانه

  • PDF

كتاب اميد و رسانه با رويكرد پژوهشي در مباني، ابعاد و راهبردهاي اميدآفريني اجتماعي در رسانه ملي . 
اين كتاب به قلم سيدمجيد امامي و حسين مهرباني فر در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما به چاپ رسيد . 

اين كتاب مشتمل بر پنج: فصل اصلي كليات، ادبيات پژوهش و چارچوب نظري، داده هاي پژوهش، راهبردها و سياست ها و نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد است . 

زيرساخت ها و بسترهاي اميد، برجسته سازي، روان­شناسي اميد، سرمايه اجتماعي، نظريه اقتدارگرا، نظريه رسانه هاي آزاد، الگوي كمونيستي، الگوي رسانه توسعه بخش، موانع اميد و اميدواري، بايدها و نبايدها، نظريه تأثير پيام هاي ارتباطي و مهدويت و انتظار از ديگر موضوعاتي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است . 

اميدواري(به خدا، زمانه و جامعه)، سرمايه اي فردي و اجتماعي و از مهمترين اركان حركت، سرزندگي، نشاط و فعاليت در زندگي است. اين كتاب سعي كرده پس از ترسيم ابعاد مفهومي و نظري اميد در نظريه اجتماعي مدرن، به واكاوي دلالت هاي ديني در اين خصوص بپردازد و شبكه معنايي منسجمي را در حوزه اميد و اميدآفريني طراحي كند . 

آنگاه با كمك گفتار پژوهشي صاحب نظران و استفاده از مدل هاي برنامه ريزي فرهنگي – ارتباطي به پيشنهاد مجموعه اي از سياست ها و راهبردهاي قابل پيگيري توسط سازمان صدا و سيما بپردازد تا راهنماي ماموريت خطير رسانه در دهه پيشرفت و عدالت در راستاي زيرساخت تحول باشد .

منبع:اداره کل پژوهش های رادیو


شما در این صفحه هستید :