بازنمایی اعتماد اجتماعی بین نسلی در سریال‌های تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش

  • PDF
بازنمایی اعتماد اجتماعی بین نسلی در سریال‌های تلویزیونی: مطالعه موردی سریال ستایش/ اژدر علی‌پور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، 1391.
استاد راهنما: جمال محمدی
رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
 
چکیده
مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل تصویری از اعتماد اجتماعی بین نسلی است که در سریال تلویزیونی ستایش بازنمایی و روایت می‌شود. ستایش در مقام یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تلویزیونی می‌کشود با تمسک به انواع شگردها و تمهیدات بصری و روایی، و انواع رمزگذاری‌های فنی و اجتماعی و ایدئولوژیک متن، تصویر خاصی از وضعیت اعتماد اجتماعی، به‌طور عام و اعتماد اجتماعی بین نسلی، به‌طور خاص، در جامعه ایران ارائه دهد. تحقیق حاضر کوشیده است با تکیه بر ایده‌های منتج از نظریه بازنمایی رسانه‌ای پدیده‌های اجتماعی (در آرای هال، فیسک و مک‌کیب) و نیز به مدد روش تحلیل نشانه‌شناسی، دلالت‌ها، مضامین، برجستگی‌ها، سکوت‌ها، تناقض‌ها و ناسازه‌های این تصویر بازنموده را برملا سازد؛ و سپس با استناد به روی‌کرد نظری پیوتر زتومکا درباره اعتماد اجتماعی و تحقیقات انجام شده درباره وضعیت اعتماد اجتماعی در جامعه ایران، تصویر اعتماد اجتماعی بازنمایی شده در این سریال را به شیوه‌ای جامعه‌شناختی انتقادی تفسیر کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سریال ستایش سعی دارد پدیده اعتماد اجتماعی را به سطح پدیده‌ای فردی فروکاهد. یعنی ریشه‌های تضعیف یا تقویت آن و فاصله میان شکل موجود با شکل مطلوب آن را به مکانیسم‌های روانی پیوند زند. فزون‌تر، این متن به انحاء مختلف درصدد ساده‌سازی روابط پیچیده اجتماعی و به حاشیه راندن امر اجتماعی برمی‌آید، راه‌کار احیای همبستگی‌های اجتماعی مبتنی بر اعتماد متقابل را در تقویت خلق‌و‌خوهای اخلاقی فردی جستجو می‌کند و نقش تعیین‌کننده ساختارهای اجتماعی را نادیده می‌گیرد.
 
کلید واژه‌ها: اعتماد اجتماعی، بازنمایی، روایت، تیپ ایده‌آل، رمزگان، مکانیسم‌های روانی، سریال.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :