مقایسه سبک زندگی در سریال‌های خانوادگی تلویزیون و خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی

  • PDF
مقایسه سبک زندگی در سریال‌های خانوادگی تلویزیون و خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی/ فاطمه بابایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ‌آزاد اسلامی،  واحد تهران شرق (قیامدشت)، 1392.
استاد راهنما: ناهید کردی
 
چکیده
در این پژوهش ارزش‌های سبک زندگی خانواده‌های موجود در سریال‌های خانوادگی تلویزیون و خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی از منظر ارزش‌های مادی و معنوی سبک زندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ارزش‌های مادی سبک زندگی عبارت بودند از: 1. الگوی مصرف (نوع ملک و مالکیت، قیمت ملک و متراژ آن، نوع وسایل خانه، دکوراسیون و نحوه چیدمان وسایل، ظاهر و نوع لباس و خرید کردن، نوع وسیله نقلیه و قیمت آن و الگوی مصرف غذا)، 2. الگوی فراغتی(چگونگی نحوه گذران اوقات فراغت) و ارزش‌های غیرمادی(معنوی) سبک زندگی عبارت بودند از: 1. ارزش‌های نگرشی(میزان توجه خانواده به آداب و رسوم، میزان توجه خانواده به فروع دین، میزان توجه خانواده به احکام و دستورات قرآن، نوع نگرش خانواده به رابطه دختر و پسر و نوع نگرش خانواده به کسب درآمد) و 2. نوع رابطه درون خانواده (میزان تعهد اعضاء در انجام کارهایشان نسبت به یکدیگر، واکنش فرزندان و اعضای خانواده در مواجه شدن با مشکلات، نوع روش تربیتی فرزندان، روش حل اختلاف، مشارکت مرد در خانه و نوع رابطه خانواده). به همین منظور سریال‌های خانوادگی که در شش ماه اول سال 1390 از شبکه 1، 2 و 3 سیما پخش شدند و جز پربیننده‌ترین سریال‌های خانوادگی- اجتماعی تلویزیونی بودند در نظر گرفته شد و در مورد خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی خانواده‌هایی در نظر گرفته شد که در مناطق متوسط شهر تهران ساکن بودند و دارای فرزند بودند. اطلاعات مربوط به سبک زندگی خانواده ‌ای سریال‌های خانوادگی تلویزیونی از طریق تحلیل محتوا و اطلاعات مربوط به سبک زندگی خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند و پس از ورود داده‌ها به نرم افزار آماریSPSS، سبک زندگی این دو گروه خانواده از طریق آزمون T دو گروه مستقل و آزمون کای اسکوئر مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده، سبک زندگی ترویج شده در سریال‌های خانوادگی تلویزیونی با سبک زندگی خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی تفاوت داشت. در سریال‌های خانوادگی تلویزیونی بیشتر سبک زندگی مدرن(سبکی که توجه به ارزش‌های مادی بالا و توجه به ارزش‌های معنوی پایین است) ترویج شده بود در صورتی‌که بیشتر سبک زندگی خانواده‌های طبقه متوسط تهرانی از نوع سبک زندگی سنتی(سبکی که توجه به ارزش‌های مادی پایین و توجه به ارزش‌های معنوی بالاست) بوده است. در سریال‌های خانوادگی تلویزیونی طبقات مرفه بیش‌تر از طبقات پایین و متوسط جامعه مورد توجه قرار گرفته بودند و هم‌چنین کالاهای تجملی و ارزش‌ها و الگوهای فراغتی طبقات مرفه برجسته‌تر نشان داده شده بود.
 
کلید واژه‌ها: سبک زندگی، ارزش‌های سبک زندگی، سریال‌های خانوادگی تلویزیونی، خانواده، ارزش‌های مادی، ارزش‌های معنوی، طبقه متوسط. 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟




نتایج

شما در این صفحه هستید :