بررسی تطبیقی میزان استفاده و رضایت‌مندی از شبکه‌های تلویزیون داخلی و ماهواره‌ای

  • PDF
بررسی تطبیقی میزان استفاده و رضایت‌مندی از شبکه‌های تلویزیون داخلی و ماهواره‌ای و عوامل اجتماعی موثر بر آن/ جلال چقازردی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، 1393.
استاد راهنما: محمداسماعیل ریاحی
رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
 
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی میزان استفاده و رضایت‌مندی از شبکه‌های تلویزیون داخلی و ماهواره‌ای و عوامل اجتماعی موثر بر آن، پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مخاطبان کرمانشاهی 15 تا 50 سال، این دو تلویزیون تشکیل داده‌اند که نمونه‌ای 384 نفری از بین آن‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شده و پرسش‌نامه‌ها بین آن‌ها توزیع گردیده است. اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های توصیفی پژوهش حاکی از آن است که 45 درصد پاسخ‌گویان همیشه و اغلب تلویزیون ماهواره‌ای و 43.5 درصد آنان همیشه و اغلب تلویزیون داخلی نگاه می‌کنند. 33.6 درصد از پاسخ‌گویان، اعتماد بالایی به تلویزیون داخلی داشته‌اند، در حالی‌که 72.8 درصد از آنان اعتماد بالایی به تلویزیون ماهواره‌ای داشته اند. 96.4 درصد پاسخ‌گویان هویت ملی بالایی داشته اند، در حالی‌که 77.1 درصد از آنان، هویت قومی بالایی داشته اند. 88 درصد پاسخ‌گویان، میزان انتظار بالایی از تلویزیون داخلی داشته‌اند، در حالی‌که 92 درصد از آنان میزان انتظار بالایی از تلویزیون ماهواره‌ای داشته‌اند و این‌که 59.9 درصد پاسخ‌گویان؛ رضایت‌مندی کسب شده بالایی از تلویزیون داخلی داشته‌اند در حالی‌که 84.3 درصد از آنان، رضایت‌مندی کسب شده بالایی از تلویزیون ماهواره‌ای داشته اند. یافته‌های استنباطی این پژوهش نیز حاکی از آن است که بین میزان استفاده مخاطبان از این تلویزیون‌ها و رضایت‌مندی کسب شده آنان از این تلویزیون‌ها، بین رضایت‌مندی مورد انتظار مخاطبان از این تلویزیون‌ها و میزان رضایت‌مندی که از این تلویزیون‌ها کسب کرده اند، بین اعتماد مخاطبان به این تلویزیون‌ها و رضایتمندی کسب شده آنان از این تلویزیون‌ها، رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بین پایگاه اجتماعی– اقتصادی افراد و رضایت‌مندی آنان از تلویزیون ماهواره‌ای رابطه معکوس و معنی‌دار وجود دارد و بین میزان هویت قومی مخاطبان و رضایت‌مندی کسب شده آنان از تلویزیون ماهواره‌ای نیز رابطه مستقیم و معنی‌دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد که در جامعه آماری پژوهش، سه متغیر اعتماد به تلویزیون داخلی، رضایت‌مندی مورد انتظار از این تلویزیون و میزان استفاده از آن، بیشترین تأثیرگذاری علی را بر رضایت‌مندی کسب شده از این تلویزیون داشته‌اند و سه متغیر رضایت‌مندی مورد انتظار از تلویزیون ماهواره‌ای، اعتماد به این تلویزیون و پایگاه اجتماعی- اقتصادی مخاطبان، بیشترین تأثیرگذاری علّی را بر رضایت‌مندی کسب شده از تلویزیون ماهواره‌ای داشته‌اند.
کلید واژه‌ها: رضایت، شبکه تلویزیونی، ماهواره، رسانه‌های گروهی، مخاطب، اعتماد، عوامل اجتماعی، هویت ملی، مخاطب.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :