بررسی نقش و ویژگیهای برنامه سازی راهبردی فرهنگی در تلویزیون با تأکید بر برنامه‌های گفتگو محور

  • PDF
بررسی نقش و ویژگیهای برنامهسازی راهبردی فرهنگی در تلویزیون با تأکید بر برنامه‌های گفتگو محور/ عبدالله امانیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیما قم، 1392.
 
استاد راهنما: دکتر دیباجی و سید ابوالقاسم صالحی زاده
رشته تحصیلی:  تهیه کنندگی تلویزیون
چکیده
تلویزیون یکی از ابزارهایی است که امروزه در جهت جنگ نرم استفاده های فراوانی از آن می شود. شبکه های هدف‌مند تلویزیونی با اجرای راهبردهای فرهنگی در ساخت و پخش برنامه ای تلویزیونی به سمت تغییر افکار، ارزش‌ها و اعتقادات مخاطبان خود گام برمی دارند. این شیوه را برنامه‌سازی راهبردی فرهنگی می‌گویند.  
برنامه های راهبردی فرهنگی دارای مشخصات و ویژگی‌هایی در ساخت و محتوا هستند. شاخصه اصلی این برنامه ها، جهت‌گیری محتوایی آن‌ها به سمت تغییر نگرش مخاطب است. از نظر ساختاری نیز از مولفه هایی مثل: انتخاب موضوعات هوش‌مندانه و راهبردی، هدف‌گذاری بر اساس شناخت مخاطب، ایجاد رابطه نزدیک و تعامل با مخاطب، استفاده از عوامل حرفه ای و بهره گیری از تکنولوژی روز بهره می برند. در برنامه سازی راهبردی از ظرفیت گفتگو نیز استفاده می شود. گفتگو به‌عنوان بستر مناسبی که از دیرباز مورد استفاده فلاسفه یونان و مسلمان برای انتقال مفاهیم علمی و فلسفی بوده است می تواند با جهت‌دهی مناسب در قالب یک برنامه گفت‌وگو محور راهبردی موجب تغییرات اجتماعی، سیاسی و مذهبی گردد که در نتیجه منجر به تغییر فرهنگی خواهد شد. در گفت‌وگو می توان با انتخاب موضوعات هوش‌مندانه، کلیدی و جهت‌دهی مناسب و دقیق به طرح مباحث پیرامون آن، به گزاره های موجود در اندیشه مخاطبان شک و تردید وارد کرد و یا این‌که آن‌ها را تقویت و بازسازی نمود. برای رسیدن به این اهداف در برنامه های گفتگو محور روی سه محور اساسی، یعنی انتخاب موضوع، انتخاب کارشناسان، و فرم، برنامه ریزی دقیق صورت می پذیرد.
کلیدواژه‌ها: برنامه تلویزیونی، برنامه‌سازی راهبردی فرهنگی، برنامه گفت‌وگو محور، تلویزیون، راهبرد.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :