نقش رسانه ديداري(تلويزيون) بر کنترل فکر و الگوهاي ارتباطي زوجين شاغل شهر بيرجند

  • PDF
نقش رسانه ديداري(تلويزيون) بر کنترل فکر و الگوهاي ارتباطي زوجين شاغل شهر بيرجند/ سمیرا عاطفی‌فر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند، 1393.
 
استاد راهنما: فاطمه شهابی‌زاده
رشته تحصیلی: روان‌شناسی تربیتی
 
چکیده
با توجه به اهميت تأثيرگذاري تلويزيون بر افکار و روابط افراد، پژوهش حاضر به بررسي نقش رسانه ديداري
(تلويزيون) بر کنترل فکر و الگوهاي ارتباطي زوجين شاغل شهر بيرجند پرداخته است. روش پژوهش ازنوع همبستگي و نمونه ‌آماري اين پژوهش350نفر از متأهلين کارمند شهر بيرجند در سال ‎1393 مي‌باشد که به روش نمونه‌گيري چندمرحله‌اي انتخاب شدند و از اين تعداد ‎321 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. ابزارها شامل سه پرسشنامه مي‌باشد. ‎1) رسانه؛ که محقق ساخته مي‌باشد و به روش بازآزمايي، پايايي آن تأييد شد،‎2) پرسشنامه کنترل فکر ولز و ديويس،‎1994و‎3) پرسشنامه الگوهاي ارتباطي زوجين کريستنسن و سالاوي،‎1984، که توسط افراد تکميل شد. به منظور بررسي فرضيه‌ها آزمون‌هاي تحليل رگرسيون چندگانه و ضريب همبستگي پيرسون، مورد بررسي قرارگرفت. نتايج مصرف شناختي رسانه نشان داد که مؤلفه‌هاي ديني، خانواده و سلامت رسانه و مؤلفه بحث و دنبال کردن برنامه‌ها، با همسر با الگوهاي ارتباط سازنده و اجتناب متقابل و راهبرد انطباقي کنترل فکر رابطه معناداري دارد. يافته‌هاي ديگر نيز به رابطه معناداري مؤلفه بحث و دنبال‌کردن برنامه‌ها با همسر با راهبردهاي کنترل فکر و الگوي اجتناب متقابل اشاره دارد. نتايج مصرف کمي رسانه نيز حاکي از آن است که شبکه‌هاي تماشا و خاوران، در جهت پيش‌بيني الگوي سازنده و شبکه نمايش در جهت پيش‌بيني هر سه الگوي ارتباطي سهم معناداري دارند و هم‌چنين تماشاي فيلم و سريال، راهبردهاي 
غير انطباقي کنترل فکر و نيز شبکه‌هاي قرآن و خاوران راهبردهاي انطباقي کنترل فکر را پيش بيني مي‌کنند. به‌طور کلي رسانه هم به لحاظ مصرف شناختي و هم به لحاظ مصرف کمي با راهبردهاي کنترل فکر و الگوهاي ارتباطي زوجين رابطه معناداري دارد و ديگر اين‌که رسانه هم به تنهايي الگوهاي ارتباطي زوجين را پيش‌بيني مي‌کند و هم با مؤلفه‌هاي راهبردهاي کنترل فکر با الگوهاي ارتباط زوجين رابطه معني‌داري برقرار مي‌کند. 
کلیدواژه‌ها: رسانه، تلويزيون، راهبردهاي کنترل فکر، الگوهاي ارتباطي، شبکه‌های تلویزیونی، زوجین.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :