بررسي چگونگي تأثير عادات رسانه‌اي در شکل‌گيري و اثربخشي آگهي‌هاي تلويزيوني تبليغات

  • PDF
بررسي چگونگي تأثير عادات رسانه‌اي در شکل‌گيري و اثربخشي آگهي‌هاي تلويزيوني تبليغات (مطالعه موردی- بانک رفاه)/ حسین پوریوسفی،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوین، 1393.
 
چکیده
تحقيق حاضر با هدف بررسي اثربخشي تبليغات در بانک رفاه بر اساس تحليل تبليغات بر اساس قدرت رسانه‌هاي جمعي در دنياي امروز است که تصميم مشتريان را در استفاده از خدمات بنگاه‌هاي اقتصادي و مخصوصاً در اين تحقيق، بانک‌ها؛ تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين تحقيق ما براي رسيدن به درک درستي از تبليغات و شکل‌گيرانه بر اساس عادات رسانه‌اي از روي‌کردي ميان رشته‌اي از رشته‌هاي علوم انساني شامل نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، نشانه‌شناسي، علم ارتباطات، و .... با علم مديريت است که در اين تحقيق شامل شناخت بازار و بازاريابي و درک درست يافتن از نظام بانکداري با توجه به بانکداري امروز است که مي‌توان ذيل عنوان بانکداري الکترونيکي قرار داد. ما براي درک درست از تبليغات، در اين‌جا  از روي‌کردي چند بُعدي استفاده مي‌کنيم چرا که خود تبليغات نيز امروز به‌عنوان علمي ميان رشته‌اي از علوم ديگر، در مراحل مختلف، از ساخت تا ارائه‌ي آن استفاده مي‌کند تا بتواند به ذهنيت مخاطب با توجه به جامعه و فرهنگي که در آن زندگي مي‌کنند، نزديک‌تر شده و درکي درست و کاربردي از آن داشته باشد. جمع‌آوري داده‌ها توسط دو مطالعه موردي از داده‌هاي کيفي با استفاده از روش مصاحبه نيمه ساختار يافته با خبرگان و مشاوران تبليغاتي بانک رفاه انجام شد. به‌منظور تسهيل در اين تحقيق تجربي چارچوبي براي جمع‌آوري داده‌ها و تجزيه و تحليل ارائه شد و به‌منظور تسهيل در جمع‌آوري داده‌ها از روي‌کرد استقرايي استفاده شده است. مهم‌ترين يافته‌ها در اين مطالعه اين است که بانک رفاه با تمرکز بر مواردي هم‌چون ميزان اطلاع‌رساني در مورد انواع خدمات قابل فهم بودن پيام تبليغاتي سازگاري خدمات دريافتي با پيام تبليغاتي و باورداشتن صداقت پيام تبليغاتي مي‌تواند بر عادات رسانه‌اي مشتريان خود تأثير اثرگذاري داشته باشد.
کلیدواژه‌ها: عادات رسانه‌ای، تبلیغات، اثربخشی تبلیغات، اندازه‌گیری اثربخشی تبلیغات، بانک رفاه، مشتریان.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :