بررسي تأثير روابط والدين با کودک در زمينه پديده مصرف و تبليغات رسانه‌اي

  • PDF
بررسي تأثير روابط والدين با کودک در زمينه پديده مصرف و تبليغات رسانه‌اي/ مریم حاتمی،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوین، 1392. 
 
چکیده
بسياري از تبليغات تجاري در رسانه‌هاي چاپي و غيرچاپي براي کودکان نه درباره کودکان با روي‌کرد سودآوري، اتفاق مي‌افتد. از زماني که صاحب کالا يا محصول به فکر فروش و سود بيشتر مي‌افتد، تبليغ هم شروع مي‌شود. بازه زماني اين روند و الگوي فروش نوين، يعني سودآوري (هدف کليه فعاليت‌هاي بازاريابي است) از طريق به‌کارگيري اهرم‌هاي بازاريابي، مي‌رسد. تلويزيون مي‌تواند سلامت کودکان، رفتار و زندگي خانوادگي را تحت تأثير قرار دهد. امروزه تلويزيون نقش مهمي در تربيت کودک امروزي دارد و بخش مهمي از زندگي او شده است. تماشاي تلويزيون فعاليتي است که بچه‌هاي سرتاسر دنيا بعد از فراغت از مدرسه آن را انجام مي‌دهند. اين تحقيق بدين منظور مورد بررسي و آزمون قرار گرفت که نتيجه آزمون حاکي از تأثيرات عوامل تعريف شده مي‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي مي‌باشد که براي بررسي ويژگي‌هاي جامعه آماري از روش تحقيق پيمايشي استفاده کرده است و به بررسي تأثير روابط والدين با کودکان در زمينه مصرف و تبليغات رسانه‌اي از طريق متغيرهاي تأثيرگذار بر تماشاي تبليغات تلويزيوني مي‌پردازد. مطالعات نشان مي‌دهد ويژگي‌هاي اجتماعي والدين تأثير بسيار زيادي بر روي سليقه کودکان در انتخاب برنامه‌هاي تلويزيوني، تبليغات کالاهاي موجود در آن و مدت زماني که به تماشاي تلويزيون اختصاص مي‌دهند، دارد. هدف اين تحقيق شناخت فرهنگ و الگوي ارتباطات خانوادگي خصوصاً والدين و فرزندان در جامعه ايران، و چگونگي تأثير آن بر ميزان مصرف و تبليغات رسانه‌اي مي باشد. درصدد برآمديم تا براي غني‌سازي تحقيق حاضر، نتايج حاصل در ايران را با چين مقايسه کنيم، شايد نتايجمان از اسکلت محکمتي برخوردار شود. در پايان پيشنهادهاي اجرايي براساس يافته‌ها ارائه مي‌گردد. ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه مي‌باشد، که بين مدارس دخترانه و پسرانه شهر تنکابن توزيع گرديد. براي اين مهم از روش تجزيه و تحليل چند متغيره با استفاده از نرم افزار AMOS و مجموعه‌اي از روش‌هاي مختلف AMOS ، هم‌چون مقايسه‌هاي جفتي ANOVA وTukey-HSD استفاده خواهد شد، تا بررسي شود که چگونه چهار گروه از والدين از نظر اثرگذاري وکنترل بر تماشاي تلويزيون (در کودکان) متفاوت هستند.
کلیدواژه‌ها: روابط، مصرف، کودکان، رسانه، تلویزیون، تبلیغات رسانه‌ای، تماشای تلویزیون.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :