سياست‌گذاري محتوايي در حوزه توليد محصولات نمايشي با محوريت خانواده بر مبناي سبك زندگي اسلامي براي سيماي جمهوري اسلامي ايران

  • PDF

سياست‌گذاري محتوايي در حوزه توليد محصولات نمايشي با محوريت خانواده بر مبناي سبك زندگي اسلامي براي سيماي جمهوري اسلامي ايران/ محمدرضا تقوی‌پور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران، 1394.

استاد راهنما: محسن اسماعیلی

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

چکیده

نهاد خانواده، اصلي‌ترين ركن جامعه و زمينه‌ساز خوشبختي يا بدبختي انسان‌ها و امت‌ها است. نهادي كه متاسفانه در عصر كنوني دچار تزلزل شده است و رجوع به سبك زندگي اسلامي، تنها عامل نجات آن است. به همين ‌منظور ارائه الگوي مناسبي از خانواده اسلامي از طريق محصولات نمايشي مي‌تواند گره‌گشا باشد. پژوهش حاضر، به‌منظور دست‌يابي به اين هدف، به دنبال ارائه سياست‌هاي محتوايي بازنمايي مطلوب خانواده در محصولات نمايشي به سبك زندگي اسلامي بوده است. اين پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در گام نخست، محتواي 7 عنوان كتاب (شامل 21 جلد)، در حوزه خانواده اسلامي، به روش تحليل محتواي كيفي، تمام‌شماري شد. نتيجه طي اين مرحله، به دست آمدن 725 كد در اين زمينه بود كه در 93 مفهوم و 12 مقوله طبقه‌بندي شد و درنهايت در قالب الگوي جامع خانواده در اسلام، در سه محور كلي «ديدگاه‌هاي نظري اسلام درباره خانواده»، «راه‌كارهاي عملي تحكيم خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده» ارائه شد. در مرحله دوم پژوهش، با طراحي سؤالاتي برآمده از الگوي به‌دست‌آمده از گام نخست، با اساتيد و كارشناسان 4 حوزه مديريت و سياست‌گذاري، خانواده و سبك زندگي اسلامي، توليد تلويزيوني و ارتباطات كه با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نيمه‌ساختاريافته انجام شد و يافته‌هاي حاصل از آن كدگذاري و مقوله‌بندي كيفي شدند. نتيجه اين مرحله در دو بخشِ ارزيابي كارشناسان از وضعيت كنونيِ بازنمايي خانواده در محصولات نمايشي و پيشنهاد‌هاي كارشناسان براي سياست‌هاي مطلوب نمايش خانواده در اين محصولات، طبقه‌بندي و ارائه گرديد. درنهايت، نتايج گام دوم پژوهش در دو بخش ارائه شدند. بخش نخست كه با عنوان «اهداف، محورها و اولويت‌ها» مطرح شده است، شامل 7 مقوله «تشكيل خانواده و ازدواج»، «ترسيم جايگاه اعضاي خانواده»، «اقتصاد خانواده»، «محيط مطلوب حاكم بر خانواده»، «صله‌رحم»، «وظايف اعضاي خانواده» و «مقابله با عوامل تزلزل خانواده» است. بخش دوم نتايج نيز ذيل عنوان «سياست‌ها و ضوابط محتوايي»، شامل 35 گزاره محتوايي در خصوص بازنمايي مطلوب خانواده در محصولات نمايشي به سبك زندگي اسلامي است.

کلیدواژه‌ها: خانواده، محصولات نمايشي، سبك زندگي اسلامي، سياست‌گذاري، رسانه ملي.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :