نقش رسانه ملي در ترويج الگوي فقرزدايي از منظر اسلام

  • PDF

نقش رسانه ملي در ترويج الگوي فقرزدايي از منظر اسلام/ محمدمهدی قربانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای قم، 1394.

استاد راهنما: کمال اکبری

رشته تحصیلی: علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

براي تبيين نقش رسانه ملي در ترويج الگوي فقرزدايي از منظر اسلام، ابتدا بايد شناخت صحيحي نسبت به فقر، نکوهيده بودن اين پديده در نزد اسلام و در آخر، الگوي فقرزدايي از منظر اسلام، داشته باشيم؛ به همين جهت، با استفاده از روش اسنادي- کتابخانه‌اي، اسناد موجود در اين زمينه بررسي شده، متناظر با سه حوزه توليد، توزيع و مصرف، به الگوي اسلامي در اين موضوع، مي‌رسيم. اين الگو، در هر سه حوزه ياد شده، مولفه‌هايي ارائه مي‌دهد که چنان‌چه عناصر مختلف جامعه، در فعاليت‌هاي اقتصادي خود، آن‌ها را مد نظر داشته و عمل کنند، آن جامعه به سمت مطلوب حرکت کرده و نهايتاً فقرزدايي انجام خواهد شد. نقش رسانه ملي در ترويج اين الگو نيز با بيان کارکردهاي پنج‌گانه اين رسانه بزرگ و تأثيرگذار؛ يعني اطلاع‌رساني، همبستگي، پيوستگي و تداوم، سرگرمي و بسيج، تبيين مي‌شود؛ به اين معنا که هرکدام از اين کارکردها، هم‌چنان که مي‌تواند قالبي براي ترويج انواع الگوهاي مطلوب، در موضوعات مختلف باشد، به نوعي مي‌تواند الگوي فقرزدايي اسلامي را نيز ترويج نمايد. بنابراين در اين تحقيق، اثبات شد که الگوي اسلامي فقرزدايي با اين کارکردها به خوبي مي‌تواند از رسانه ملي ترويج شود. زيرا علي‌رغم اهميت و ضرورت بحث فقرزدايي، با يک موضوع گسترده مواجهيم که به تعداد تمام افراد جامعه، وسعت دارد، پس براي زدودن اين پديده، علي‌رغم لزوم اطلاع‌رساني صحيح در اين زمينه، لازم است بين تمام افراد جامعه، همبستگي ايجاد شود و با بيان فرهنگ مسلط در نظام جمهوري اسلامي و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي رسانه ملي همچون سرگرمي و...، بتوان در نهايت، يک بسيج همگاني ايجاد کرد؛ که رسانه ملي با تهييج جامعه مي‌تواند به اين مهم کمک کند.

کلیدواژه‌ها: رسانه ملی، ‌فقر، فقرزدایی، اسلام.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :