پدیدارشناسی زیست جهان کودکی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و مطالعه‌ی نسبت اقتضائات تربیت آن با تربیت مطلوب در نظام تربیت رسمی و عمومی

  • PDF

پدیدارشناسی زیست جهان کودکی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و مطالعه‌ی نسبت اقتضائات تربیت آن با تربیت مطلوب در نظام تربیت رسمی و عمومی/ مجتبی موحدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1394.
استاد راهنما: علیرضا صادق‌زاده قمصری
رشته تحصیلی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

چکیده
صحبت از زیست جهان کودکی در تلویزیون صحبت از فهم جهانِ رسانه‌ای است که کودکان امروزه خود را در خود را در آن می‌یابند. این بدان معناست که ایشان هیچ نقشی در تحدید و تعیین مختصات این جهان و از همه مهم تر در ورود به آن نداشته‌اند. تبعات تربیتی چنین رویدادی، هویتی برای کودک رقم می‌زند که فهم آن برای نظام تربیت رسمی و عمومی که محور اصلی تربیت مطلوب را توجه به »هویت» انسان و تکوین و تعالی پیوسته‌ی آن می‌داند، حائز کمال اهمیت است. ازلحاظ روش‌شناسی، در این پژوهش، «زیست جهان کودکی در تلویزیون ج.ا.ا به‌مثابه «پدیدار» مورد تأمل پدیدارشناسانه قرار می‌گیرد. پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و پدیدارشناسی شالوده‌ای آلفرد شوتز با ایجاد فرصت ظهور برای این زیست جهان، از چگونه بودنِ آن خبر می‌دهند. ازآن‌جاکه در واکاوی مختصات زیست جهان کودکی در تلویزیون ج.ا.ا به «هویت‌های هم‌زمان» توجه شده، تجربه‌های زیسته در این زیست جهان در چهار شاکله‌ی انسانی و جهانی، دینی و مذهبی، ملی (ایرانی) و جنسی/جنسیتی موردمطالعه قرار گرفته‌اند. درنهایت، تطبیق این تجربه‌ها با روش‌ها و اصول تربیتی برآمده از تعریف «تربیت مطلوب» در نظام تربیت رسمی و عمومی، توانسته تصویری از ماهیت تربیت کودک در فضای رسانه ملی ارائه کند. نتایج نشان می‌دهد که اقتضائات تربیتی زیست جهان کودکی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، شبه تمهیدی است که در بسیاری از موارد رنگ ضد تمهید به خود می‌گیرد. شبه تمهیدی است که درعین‌حال که می‌خواهد رویکردی تمهیدی به‌منظور آماده‌سازی کودک برای دوران تربیت داشته باشد ولی عملاً در بسیاری از موارد روند رشد شناختی و عاطفی کودک را با مختل مواجه می‌سازد. ازاین‌رو در رویکرد تربیتی تلویزیون ج.ا.ا بایستی از «هویت رسانه‌ای» به‌جای هویت‌های چهارگانه‌ی انسانی و جهانی، دینی، ملی و جنسی سخن راند. هویتی که با تأکید بر جنبه‌های بیرونی خود، رنگی غیر جدی بر هر یک از هویت های اصیل چهارگانه می‌زند. هویتی فردگرا که به مدد عقل ابزاری و سودانگار خویش در پی برآوردن نیازهای دنیوی خویش است. هویتی خوش بین و بی خیال که فاقد اصالت انسانی است. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با رویکرد غیر جدی که به تربیت دارد از کودکی معنازدایی می‌کند.
کلیدواژه‌ها: زیست‌جهان کودکی در تلویزیون.
 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :