بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

  • PDF

بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور/ طاهره امینی ثانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد قوچان، 1394.

چکیده

در قرن بيست و يکم، هر شخصي بايد داراي يک طيف گسترده‌اي از توانايي‌ها و صلاحيت‌ها و در واقع سوادهاي متعددي باشد که اين سوادها از توانايي در خواندن يک روزنامه تا درک اطلاعات موجود در مورد مراقبت‌هاي سلامت متغير مي‌باشند. اين به معناي آن است که مفهوم سواد مي‌تواند بسيار گوناگون، پيچيده، پويا و
انعطاف‌پذير باشد. در اين گذر، سواد سلامت يک مفهوم تازه ظهور است که مردم را از دو حيطه سلامت و سواد با هم درگير مي‌نمايد. سواد سلامت بر اين ايده بنيان نهاده شده که هر دو سلامت و سواد دو منبع مهم براي داشتن زندگي باکيفيت هستند. برهمين اساس اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا آموزش از طريق رسانه مي‌تواند بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد دانشگاه تأثيرگذار باشد؟ روش تحقيق: به روش پيمايشي، از نظر زماني مقطعي و از نوع مطالعات کاربردي است و روش نمونه‌گيري تمام شمار مي‌باشد. اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روي کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور و نمونه‌اي متشکل از277نفر صورت گرفته است. در اين پژوهش از آزمون‌هاي پارامتريک مانند ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و آزمونt استفاده شده است.يافته‌ها نشان دادکه بين ميزان استفاده از رسانه‌ها و بعد خواندن سواد سلامتي، بعد فهم و درک، بعد ارزيابي، پايگاه اجتماعي - اقتصادي رابطه وجود دارد. هم‌چنين بين سواد سلامتي کارکنان و اساتيد دانشگاه تفاوت وجود دارد و هم‌چنين بين ميزان استفاده از رسانه‌ها توسط کارکنان و اساتيد دانشگاه تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها:سواد سلامت، ابعاد سواد سلامت- رسانه، دانشگاه آزاد اسلامي.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟




نتایج

شما در این صفحه هستید :