بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

  • PDF

بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد/ احسان فکور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد قوچان، 1394.

چکیده

تحقيق حاضر مي کوشد تا رابطه مصرف رسانه‌هاي ديداري با سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد را بررسي کند. اين تحقيق ، پژوهشي پيمايشي است.  از آن‌جا که جامعه مورد بررسي ناهمگن و پراکنده بود از تکنيک نمونه‌گيري طبقه‌اي استفاده گرديد و با کمک فرمول کوکران حجم نمونه تحقيق حاضر263نفر محاسبه شد.يافته‌هاي حاصل از آزمون‌هاي آماري اين تحقيق نشان مي‌دهد، بين مصرف رسانه‌هاي ديداري با تجمل‌گرايي و مديريت بدن از شاخص‌هاي سبک زندگي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد در حالي‌که با اوقات فراغت از ديگر شاخص‌هاي سبک زندگي دانشجويان رابطه معنادار نيست. هم‌چنين نتايج اين تحقيق نشان داد با افزايش مقطع تحصيلي در بين دانشجويان توجه به مصرف و تجمل‌گرايي از شاخص‌هاي سبک زندگي در بين آنان کاهش مي‌يابد.در اين تحقيق سبک زندگي دانشجويان با سه شاخص ميزان استفاده از اوقات فراغت، مديريت بدن و (مصرف و تجمل‌گرايي) ارزيابي شده است

کلیدواژه‌ها:سبک زندگي، رسانه‌هاي ديداري، مصرف رسانه‌اي، اوقات فراغت، مديريت بدن، تجمل‌گرايي.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :