نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی

  • PDF

نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی/ محسن محمدی خانقانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1394.

استاد راهنما: محمد دادگران

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

چکیده

بحران‌های قومی، یکی از جدی‌ترین چالش‌های تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور ما در تاریخ معاصر بوده است. بحران‌های قومی دارای دوره عمر طولانی بوده و به همین دلیل، هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی را در سده اخیر به کشور تحمیل کرده است. بنابراین ضروری است تا جهت مدیریت بهینه و کاهش هزینه این گونه بحران‌ها، هرچه بیشتر بر روی مدیریت مرحله پیش از بحران، و به‌طور خاص «پیش بینی این‌گونه بحران‌ها»، جهت پیشگیری و آمادگی مقابله با آن‌ها، تمرکز شود. رسانه‌های جمعی به‌واسطه برخورداری از «کارکرد پایش محیطی»، می‌توانند بحران‌های بالقوه و در حال شکل‌گیری را در محیط ملی شناسایی و به مسئولان و نهادهای متولی مدیریت بحران گزارش کنند. بنابراین هدف ما در این تحقیق، بررسی و تبیین تأثیر «پایش محیطی رسانه‌های جمعی» در «پیش بینی بحران‌های قومی» می‌باشد. روش این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن متشکل از اساتید و کارشناسان رسانه و بحران در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صداوسیما، آزاد تهران (مرکز)، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا و هم‌چنین روزنامه‌های ایران و جام جم می‌باشد. هم‌چنین روش نمونه‌گیری در این پژوهش، هدف‌مند بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از تأیید خبرگان، و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 86/ برآورد گردید. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تی‌استیودنت و به کمک نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق تأیید کرد که از منظر صاحب‌نظران و کارشناسان رسانه و بحران، پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش‌بینی بحران قومی دارای تأثیر معناداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: رسانه‌های جمعی،‌ بحران قومی، پایش محیطی، پیش‌بینی، مدیریت بحران.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :