تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای

  • PDF

تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای/ مسعود باغبان کهنه روز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1394.

استاد راهنما: داود حسین‌پور

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

چکیده

هدف اين پژوهش، بررسي تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی بر چابکی در سازمان رسانه‌ای ایرنا مي‌باشد. در اين پژوهش سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی به‌عنوان متغيرهای مستقل و چابکی سازمانی را به‌عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار داديم. روش پژوهش، توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش که شامل کارکنان ساختمان مرکزی خبرگزاری ایرنا مي‌باشند، 200 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان 130 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بين آن‌ها توزيع گرديد. در اين پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است که شامل 58 سوال مي‌باشد و برای دست‌یابی به اعتبار لازم از روایی محتوایی استفاده گردیده است. پایایی به‌دست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 782/. می‌باشد که مورد تأیید قرار گرفت. هم‌چنين در اين پژوهش براي آزمودن فرضيه ها از رگرسيون خطی و براي تعيين برازش متغيرها از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی به ترتیب با ضرايب 0،838 و 0.873 بر چابکی سازمان رسانه‌ای ایرنا تأثير مثبتي دارند.

کلیدواژه‌ها:سرمایه فکری، طرح‌های سازگار، استراتژی قدرتمند، استراتژی جذب منابع انسانی، قابلیت‌های ارزش‌آفرینی، هویت و رهبری مشترک، چابکی سازمانی.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :