تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای

  • PDF

تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای/ حسینعلی خادمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1394.
استاد راهنما: بهروز رضائی‌منش
رشته تحصیلی: مدیریت رسانه
 

چکیده
این تحقیق به بررسی «تأثیر ویژگی‌های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای» می پردازد محقق برای رسیدن به این منظور ازبین کارشناسان و مدیران سازمان صدا و سیمای استان قم که بالغ بر 200 نفر بودند با استفاده از فرمول کوکران نمونه 141 نفری انتخاب کرده است، داده های مورد نیاز با استفاده از روش تصادفی ساده و از طریق ابزار پرسشنامه از مدیران، معاونان،کارشناسان، سردبیران خبر و تهیه کنندگان صدا و سیما گردآوری شده است و به‌منظور سنجش روایی ابزار گردآوری از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور آزمون فرضیات از مدل‌یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در نهایت با استفاده از نرم افزار لیزرل8/8 ابعاد رهبر جهادی بر عملکرد مدیران مورد سنجش قرار گرفته است، تحلیل و نتیجه‌گیری از فرضیات بیان‌گر این امر است که تأثیر سه ویژگی‌های ایثارگری، ولایت‌محوری و قناعت مورد تأیید قرار گرفته و سه مولفه مردمی بودن، هوش معنوی و تفکر راهبردی مورد تأیید قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها: جهاد، رهبر جهادی، مدیریت، مدیریت جهادی و عملکرد.
 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :