مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی

  • PDF

مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی/ مهیا بنی‌عامری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س)، 1393.

استاد راهنما: مریم قاضی‌نژاد

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش جامعه‌شناسی

چکیده

در دوران حاضر، ساختارهای جوامع دچار دگرگونی‌های عمیقی شده و در نهادهای گوناگون، رفتارهای جدیدی پدید آمده است. مطالعات و تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبرو است. از جمله مهم‌ترین این تحولات، تغییر در روابط جنسی پیش از ازدواج است. گزارش‌ها حاکی از آن است که زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر یا همان هم‌خانگی در حال گسترش است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میزان و نوع مصرف رسانه‌های جمعی، بازاندیشی در روابط جنسی بر نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی بوده است. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریات برجسته‌سازی و الگوبرداری در حوزه رسانه، بازاندیشی و تغییر شکل صمیمیت گیدنز
می‌باشد.این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای در بین 267 نفر از دانشجویان 29-18 ساله دانشگاه‌های شهر تهران در سال 1393 انجام شده است.

نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد مصرف ماهواره و دیدن برنامه‌هایی با محتوای جنسی و تفریحی و هم‌چنین، جستجوها و استفاده‌های جنسی از اینترنت، با متغیر وابسته پژوهش هم‌سو و مرتبط بوده و بر افزایش بازاندیشی در روابط جنسی جوانان و نگرش آن‌ها نسبت به هم‌خانگی موثر است.

کلیدواژه‌ها: نگرش به هم‌خانگی، بازاندیشی، مصرف رسانه‌های جمعی، جوانان.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :