آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي

  • PDF

آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي/ فیروز طاهرپور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، 1394.

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع شناسايي تأثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي در سطح سه منطقه شهر تهران صورت گرفته است. هدف اصلي پژوهش بررسي تأثير رسانه بر مهارت‌هاي شهروندي مي‌باشد. روش پژوهش حاضر پيمايشي و براي جمع آوري اطلاعات به روش کتابخانه‌اي به تهيه و تنظيم مدل مفهومي و پرسشنامه پژوهش اقدام گرديده است. جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و يافته‌هاي پژوهش در قالب آمار توصيفي و استنباطي ارائه گرديده است و جهت بررسي نوع ارتباط بين متغيرهاي رفتار شهروندي و تأثير رسانه از ضريب همبستگي و استفاده از رگرسيون خطي استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد استفاده از رسانه ملي بر مهارت‌هاي شهروندي تأثير دارد. اين بررسي نشان مي دهد بين متغيرهاي صاستفاده از رسانه ملي و مهارت شهروندي رابطه‌اي مستقيم و تقريبا خطي است. هم‌چنين نتايج بيان‌گر آن است که بين استفاده از رسانه ملي و مهارت‌هاي فردي شهروندي و مهارت‌هاي جمعي شهروندي رابطه مستقيم و تقريباً خطي وجود دارد.

کليدواژه‌ها:رسانه ملي، حقوق شهروندي، حقوق‌شهروندي فردي، حقوق شهروندي جمعي.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :