نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای در بازگشایی پيام

  • PDF

نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای در بازگشایی پيام/ علی دلاور،‌ وحیده شاه‌حسینی/ فصل‌نامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 11، شماره 39، تابستان 1394، صص 61-96.

چکیده
در این مقاله، پس از بررسی رویکردهای موجود و طرح آموزش سواد رسانه‌ای، با تلفیق دو دوره آموزشی تفکر انتقادی (فلسفه برای کودکان) و دانش و مهارت‌های رسانه‌ای، برنامه آموزشی نوینی در خصوص آموزش سواد رسانه‌ای ارائه می‌‌شود که در این برنامه، آموزش مهارت‌های تفکری بر پایه گفت‌وگو و در بستر حلقه کند و کاو، زیرساخت و مقدم برآموزش دانش و مهارت‌های رسانه‌ای است و مجموع آن‌ها، مطلوب آموزش سواد رسانه‌ای را تأمین می‌نماید. جهت بررسی برنامه پیشنهادی این پژوهش در خصوص آموزش سواد رسانه‌ای، سه گروه از دانش‌آموزان با سطوح مختلف آموزشی، مورد سنجش قرار گرفتند. بر مبنای نتایج پژوهش، دانش‌آموزانی که دو دوره مذکور را گذراندند، نسبت به دو گروه دیگر بازگشایی دقیق‌تر و اصولی‌تری از پیام مدنظر داشتند.
 

کلیدواژه‌ها: آموزش سواد رسانه‌ای، آموزش تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان، بازگشایی پیام.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :