بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تأکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره

  • PDF

 

بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تأکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره/ منصور ساعی، حسین حیدری، احمد ساعی/ فصل‌نامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صص 131-152.

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی در بین جوانان و رابطه آن با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، روش پیمایش است و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 400 از جوانان 15 تا 29 ساله شهر تهران است که به صورت تصادفی ساده و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مشخص و انتخاب شدند. یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلویزیون‌های ماهواره‌ای در جامعه قابل توجه و نسبتا بالا است و اکثر افراد بهره‌مند از این شبکه‌ها رضایت نسبی دارند. بررسی رابطه استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هر چه میزان بهره‌مندی از ماهواره بیشتر می‌شود، از یک طرف باعث اهمیت معیارهای مدرن در انتخاب همسر و گرایش به معیارهای مدرن در انتخاب پوشش بیشتر می‌شود و از طرف دیگر از میزان اهمیت ارزش‌های اخلاقی در انتخاب همسر کاسته می‌شود. هم‌چنین براساس یافته‌های پژوهش بین بهره‌مندی از شبکه‌های ماهواره‌ای و گرایش به معیارهای سنتی در انتخاب پوشش، گرایش به قانون‌گرایی، دین‌گرایی، و ملی‌گرایی رابطه معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج
به‌دست آمده ارزش‌های اجتماعی افرادی که از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض تغییر و دگرگونی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: رسانه،‌ تلویزیون‌های ماهواره‌ای، ارزش‌های اجتماعی، تحولات ارزشی، جوانان.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :