نظریه کلامی رسانه/ احمد مبلغی

  • PDF

نظریه کلامی رسانه/ احمد مبلغی/ دو فصل‌نامه مطالعات رسانه و امت، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان1394، صص 5-24.

چکیده
امروزه داشتن رسانه‌ای در چهارچوب دین یکی از دغدغه‌های مهم متفکران حوزه رسانه است. از سوی دیگر رسانه امری پیچیده است؛ زیرا ابعاد و لایه‌های کاملاً مستحدثه در رسانه وجود دارد که با داشتن یک ذهنیت سطحی و هنجاری صرف از دین نمی‌توان به نظریه‌ای دینی مطلوب شارع در این عرصه دست یافت و از جهتی نداشتن نظریه کلامی نسبت به رسانه باعث می‌شود پرداختن به فقه رسانه، به امری سطحی و سلیقه‌ای تبدیل شود؛ بنابراین برای داشتن یک نظام فقه رسانه مطلوب، ضروری است ابتدا مبانی دینی رسانه بررسی شود. با توجه به این‌که نظریه کلامی رسانه از مباحث ضروری فقه رسانه شناخته شد، پژوهش حاضر با پاسخ به این پرسش که «آیا رسانه یکی از ابعاد انسانی است؟» می‌کوشد نظریه کلامی رسانه را تدوین و آن را در سه گفتار چیستی نظریه کلامی رسانه، روش‌شناسی نظریه کلامی رسانه و طرح نظریه کلامی رسانه بیان کند.


کلیدواژه‌ها: نظریه دینی، نظریه فقهی، نظریه کلامی، انسان‌شناسی رسانه، استماع، نفی اکراه.

دانلود كامل مقاله
 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :