بازترسيم مولفه هاي نهادينه‌سازي رويكرد كيفي به آموزه مهدویت در رسانه

  • PDF

 بازترسيم مولفه هاي نهادينه‌سازي رويكرد كيفي به آموزه مهدویت در رسانه/ امیرحسین عرفان/ فصل‌نامه مشرق موعود، دوره9، شماره36، زمستان 1394، صص43-65.

چکیده
در اين پژوهش خواهيم کوشيد با هدف تبيين و بررسي شيوه‌هاي ارتقاي طرح مباحث مهدوي در رسانه، راه‌کارهاي نهادينه‌سازي روي‌کرد کيفي به آموزه مهدويت را بيان کنيم. اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي سامان يافته و بر حسب دستاورد يا نتيجه پژوهش از نوع توسعه‌اي ـ کاربردي و از لحاظ هدف تحقيق از نوع اکتشافي و به‌لحاظ نوع داده‌هاي مورد استفاده، پژوهشي کيفي به‌شمار مي‌رود. گفتني است اين نوشتار «مهندسي فرهنگ مهدوي» را از جمله وظايف رسانه ديني مي‌داند و تفکيک ميان «رسانه ديني» و «دين
رسانه‌اي»، رسالت‌شناسي رسانه در عرصه مهدويت و جايگاه‌شناسي پژوهش‌هاي بنيادين در حوزه رسانه را از الزامات مهندسي فرهنگ مهدوي در رسانه  برمي‌شمرد. نتايج به دست آمده از تحليل و ترکيب داده هاي
جمع‌آوري شده نشان مي‌دهد «تعميق نگاه آسيب‌شناسانه به فعاليت‌هاي رسانه‌اي در عرصه مهدويت»، «مديريت صحيح رسانه‌اي رويارويي با شبهات مهدوي»، «رصد هوشمندانه فعاليت‌هاي رسانه‌اي رقيب»، «توجه به دو اصل بنيادين مفيد بودن و اولويت‌داشتن در ارائه پيام مهدوي»، «رصد مستمر افکار عمومي» و «کوشش براي نمادسازي منطبق با باورها و ارزش‌هاي مهدوي» از جمله موارد مهم در ارتقاي طرح مباحث مهدويت در رسانه است.
کلیدواژه‌ها: رسانه، مهدويت، آسيب‌شناسي، پيام مهدوي.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :