منشور اخلاق حرفه‌اي در رسانه‌ها/ صدیقه ببران، هادی خانیکی، محبوبه آطاهریان

  • PDF

منشور اخلاق حرفه‌اي در رسانه‌ها/ صدیقه ببران، هادی خانیکی، محبوبه آطاهریان/ فصل‌نامه اخلاق در علوم و فنآوري/ دوره10، شماره4، زمستان 1394، صص7-16.
 

چکیده
در عصر امروز در سطح ملي، منطقه اي و بين‌المللي رسانه‌ها توانسته‌اند جايگاه مهمي کسب نمايند. به موازات گسترش کمي و کيفي وسايل ارتباط جمعي، ضرورت مقررات‌گذاري براي فعاليت اين وسايل آشکار شده است. ترديدي وجود ندارد که قوانين و مقررات براي برقراري نظم در هر عرصه‌اي لازم است، اما کافي نيست. تجربه نشان داده که در برخي امور (مانند رسانه‌ها) علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني، بايد به ابزارهاي نظارت دروني توجه شود. زيرا اين ابزارها با فعاليت‌ها متناسب‌تر است و افراد، خود را بيشتر ملزم به رعايت آن مي دانند.
يکي از اين ابزارهاي دروني يا خود نظام‌دهي در رسانه‌ها، تدوين منشور اخلاق حرفه‌اي است. اين منشور که توسط خود عوامل رسانه‌اي تنظيم مي‌گردد، نقش مهمي در دستيابي به اهداف رسانه‌ها و عمل به رسالت‌هاي اجتماعي آن‌ها دارد. در اين تحقيق به نظريه‌هاي هنجاري در مورد رسانه‌ها اشاره شده است و منشور اخلاقي رسانه هاي کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. هدف در بررسي حاضر، ضرورت تدوين منشور اخلاقي رسانه‌هاست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ضرورت حفظ اعتماد مخاطبين براي اصحاب رسانه مهم است. مديران و عوامل رسانه‌ها مي دانند که تاچه اندازه رعايت اخلاق و قواعد کار حرفه‌اي در حفظ اعتماد مردم نقش دارد، از اين رو خود شيوه‌اي را براي نظارت و کنترل فعاليت‌هاي خود انتخاب مي‌کنند، شيوه‌اي که مانع
فعاليت‌هاي آن‌ها نمي‌شود و رسانه‌ها را پاسخ‌گو مي‌نمايد. بنابراين ضرورت تدوين منشور اخلاق حرفه‌اي از سوي رسانه‌ها از اهميت زيادي برخوردار است.


کلیدواژه‌ها: اخلاق، رسانه، منشور اخلاق حرفه‌اي.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :