کتاب اصول و فنون زبان بدن

اصول و فنون زبان بدن

مولف: میرکمال میرنصیری

انتشار: پاییز 1397

صفحات: 169 صفحه

قطع رقعی

اختلاف بین

مطلبی که افراد می گویند

و آنچه که

ما برداشت می کنیم،

ریشه در ارتباطات غیرکلامی یا همان زبان بدن دارد. شما می توانید با یادگیری نشانه ها، اشارات و مفاهیم زبان بدن، به آسانی درک بهتری از دوستان و اطرافیانتان پیدا کنید و مؤثرتر و بهتر با آن ها ارتباط برقرار کنید. شیوه ای که ما دست می دهیم، می نشینیم و می ایستیم، همه پیام هایی را درباره ما به طرف مقابل انتقال می دهند. بنابراین هرآنچه که در درون شما یا درون شخص مقابل می گذرد، در غالب زبان بدن، نمود بیرونی دارد. با یادگیری تن گفت یا زبان بدن، شما می توانید آسانتر ذهن افراد مقابلتان را بخوانید و با آنها ارتباط برقرار کنید.