زن در اندیشه استاد مطهری(ره)

  • PDF

مخاطب شناسی در پژوهش حاضر نسبتی با این اصطلاح در عرف جامعه­شناسی ندارد. معمولاً در مطالعات اجتماعی مخاطب­شناسی به معنای شناخت و گروه­های اجتماعی از طریق روش­های نظرسنجی است. مراد از مخاطب­شناسی در این تحقیق، شناخت مخاطبان الگو است. این تحقیق به دنبال آن است که الگوهای مخاطبین زن در اندیشه بزرگان تجلی­پیام دارای چه ویژگی­های بینشی، گرایشی و رفتاری هستند. هر فصل شامل شاخص­ها، مستندات و نتیجه­گیری است. شاخص­ها شامل موادی است که تصریحاً از دل مستندات استخراج شده است. مراد از مستندات نیز عین مطالب با ذکر مآخذ است. مقاله حاضر دیدگاه­های استاد شهید مرتضی مطهری دربارۀ مخاطبین الگوست. اظهار نظر در محتوا و شکل نهایی کار می­تواند در صورت­بندی نهایی جهت انتشار کمک مؤثری نماید.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :