پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
121 بررسي بازنمايي روابط اخلاقي مطلوب ميان همسران از نگاه اسلام در رسانه ملي 1188
122 جنگ رواني و راه کارهاي مقابله با آن در قرآن کريم با تأکيد بر کاربردهاي رسانه‌اي 1097
123 بررسي ميزان استفاده از رسانه‌هاي جمعي و تأثير آن بر هويت اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهرستان خوشاب درسال تحصيلي ۹۲-‎۹۳ (با تأکيد بر اينترنت، تلويزيون، ماهواره ) 522
124 بررسي ارتباط بين وضعيت پوشش و آرايش زنان تهراني و مصرف رسانه‌اي آن‌ها 1075
125 بازنمايي ارزش‌هاي نشانه‌اي سبک زندگي ايراني در تبليغات پخش شده از رسانه ملي 1115
126 بررسي بازنمايي معلولين در رسانه (تصوير معلولين در فيلم‌هاي سينمايي ايران) 995
127 تأث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ی‍اب‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان ‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ س‍ال‌ چ‍ه‍ارم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران)‌ 384
128 وی‍ژگ‍ی‌ه‍ا و ال‍گ‍وه‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وی‍ی‍ت‍ر) 731
129 بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت گرایش‌های دینی 1065
130 بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در مستندهاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان: مطالعه موردي مستندهاي شبكه‌هاي من‌وتو و بي‌بي‌سي فارسي 424
131 ه‍ژم‍ون‍ی‌ رس‍ان‍ه‌ و ب‍ازت‍اب‌ واق‍ع‍ی‍ت‌ 1109
132 نقش ديپلماسي رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در بيداري اسلامي (مطالعه موردي شبکه العالم) 1080
133 بررسي نقش و جايگاه رسانه‌ها در تعيين الگوهاي مرجع دختران مقطع متوسطه منطقه تبادکان (مشهد ) در سال تحصيلي ۱۳۹۱ - ‎۱۳۹۲ 484
134 بررسي نقش رسانه هاي ارتباطات جمعي بر شکل‌گيري و تغيير هوش فرهنگي (مطالعه موردي شهرآبادان ) 1025
135 تبيين نقش رسانه ملي (تلويزيون) در توسعه کارآفريني در ايران 1411
136 تأثير سوادرسانه‌اي بر سبک‌زندگي خانواده‌ها 1228
137 بازسازي معنايي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي نوسازي ارتباطات (رسانه‌هاي ارتباط جمعي: ماهواره) مورد مطالعه جوانان شهرستان سردشت 1244
138 بررسي رابطه سواد رسانه‌اي و خلاقيت با انگيزه تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان شهرستان قوچان 854
139 میزان سواد رسانه‌ای و نقش آن در استفاده از رسانه‌های تعاملی: بررسی رفتار ارتباطی 1749
140 تاثیر برنامه‌های صدا و سیما بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1222

شما در این صفحه هستید : خانه