پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
121 بررسي بازنمايي روابط اخلاقي مطلوب ميان همسران از نگاه اسلام در رسانه ملي 892
122 جنگ رواني و راه کارهاي مقابله با آن در قرآن کريم با تأکيد بر کاربردهاي رسانه‌اي 799
123 بررسي ميزان استفاده از رسانه‌هاي جمعي و تأثير آن بر هويت اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهرستان خوشاب درسال تحصيلي ۹۲-‎۹۳ (با تأکيد بر اينترنت، تلويزيون، ماهواره ) 460
124 بررسي ارتباط بين وضعيت پوشش و آرايش زنان تهراني و مصرف رسانه‌اي آن‌ها 828
125 بازنمايي ارزش‌هاي نشانه‌اي سبک زندگي ايراني در تبليغات پخش شده از رسانه ملي 819
126 بررسي بازنمايي معلولين در رسانه (تصوير معلولين در فيلم‌هاي سينمايي ايران) 759
127 تأث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ی‍اب‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان ‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ س‍ال‌ چ‍ه‍ارم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران)‌ 335
128 وی‍ژگ‍ی‌ه‍ا و ال‍گ‍وه‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وی‍ی‍ت‍ر) 652
129 بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت گرایش‌های دینی 815
130 بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در مستندهاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان: مطالعه موردي مستندهاي شبكه‌هاي من‌وتو و بي‌بي‌سي فارسي 344
131 ه‍ژم‍ون‍ی‌ رس‍ان‍ه‌ و ب‍ازت‍اب‌ واق‍ع‍ی‍ت‌ 813
132 نقش ديپلماسي رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در بيداري اسلامي (مطالعه موردي شبکه العالم) 781
133 بررسي نقش و جايگاه رسانه‌ها در تعيين الگوهاي مرجع دختران مقطع متوسطه منطقه تبادکان (مشهد ) در سال تحصيلي ۱۳۹۱ - ‎۱۳۹۲ 404
134 بررسي نقش رسانه هاي ارتباطات جمعي بر شکل‌گيري و تغيير هوش فرهنگي (مطالعه موردي شهرآبادان ) 786
135 تبيين نقش رسانه ملي (تلويزيون) در توسعه کارآفريني در ايران 1108
136 تأثير سوادرسانه‌اي بر سبک‌زندگي خانواده‌ها 922
137 بازسازي معنايي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي نوسازي ارتباطات (رسانه‌هاي ارتباط جمعي: ماهواره) مورد مطالعه جوانان شهرستان سردشت 954
138 بررسي رابطه سواد رسانه‌اي و خلاقيت با انگيزه تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان شهرستان قوچان 659
139 میزان سواد رسانه‌ای و نقش آن در استفاده از رسانه‌های تعاملی: بررسی رفتار ارتباطی 1391
140 تاثیر برنامه‌های صدا و سیما بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 919

شما در این صفحه هستید : خانه