پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
121 بررسي بازنمايي روابط اخلاقي مطلوب ميان همسران از نگاه اسلام در رسانه ملي 998
122 جنگ رواني و راه کارهاي مقابله با آن در قرآن کريم با تأکيد بر کاربردهاي رسانه‌اي 901
123 بررسي ميزان استفاده از رسانه‌هاي جمعي و تأثير آن بر هويت اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهرستان خوشاب درسال تحصيلي ۹۲-‎۹۳ (با تأکيد بر اينترنت، تلويزيون، ماهواره ) 473
124 بررسي ارتباط بين وضعيت پوشش و آرايش زنان تهراني و مصرف رسانه‌اي آن‌ها 913
125 بازنمايي ارزش‌هاي نشانه‌اي سبک زندگي ايراني در تبليغات پخش شده از رسانه ملي 921
126 بررسي بازنمايي معلولين در رسانه (تصوير معلولين در فيلم‌هاي سينمايي ايران) 837
127 تأث‍ی‍ر م‍ص‍رف‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ی‍اب‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان ‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ س‍ال‌ چ‍ه‍ارم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران)‌ 345
128 وی‍ژگ‍ی‌ه‍ا و ال‍گ‍وه‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وی‍ی‍ت‍ر) 671
129 بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت گرایش‌های دینی 895
130 بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در مستندهاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان: مطالعه موردي مستندهاي شبكه‌هاي من‌وتو و بي‌بي‌سي فارسي 365
131 ه‍ژم‍ون‍ی‌ رس‍ان‍ه‌ و ب‍ازت‍اب‌ واق‍ع‍ی‍ت‌ 911
132 نقش ديپلماسي رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در بيداري اسلامي (مطالعه موردي شبکه العالم) 884
133 بررسي نقش و جايگاه رسانه‌ها در تعيين الگوهاي مرجع دختران مقطع متوسطه منطقه تبادکان (مشهد ) در سال تحصيلي ۱۳۹۱ - ‎۱۳۹۲ 425
134 بررسي نقش رسانه هاي ارتباطات جمعي بر شکل‌گيري و تغيير هوش فرهنگي (مطالعه موردي شهرآبادان ) 867
135 تبيين نقش رسانه ملي (تلويزيون) در توسعه کارآفريني در ايران 1208
136 تأثير سوادرسانه‌اي بر سبک‌زندگي خانواده‌ها 1024
137 بازسازي معنايي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي نوسازي ارتباطات (رسانه‌هاي ارتباط جمعي: ماهواره) مورد مطالعه جوانان شهرستان سردشت 1055
138 بررسي رابطه سواد رسانه‌اي و خلاقيت با انگيزه تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان شهرستان قوچان 724
139 میزان سواد رسانه‌ای و نقش آن در استفاده از رسانه‌های تعاملی: بررسی رفتار ارتباطی 1514
140 تاثیر برنامه‌های صدا و سیما بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1022

شما در این صفحه هستید : خانه