پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1107
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 969
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 846
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 885
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 854
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 931
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1044
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1092
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1053
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 979
71 تحلیل جامعه‌شناختی تئاتر و جایگاه آن در میان رسانههای جمعی ایران 1128
72 رابطه بين تبليغات تجاري تلويزيوني با مصرف كالاهاي كم دوام با نام‌هاي تجاري ايراني در تحقيقي بين زنان خانه‌دار تهراني 930
73 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ در ت‍ق‍وی‍ت‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ 906
74 آگ‍ه‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ای‍ران‌ و ب‍رس‍اخ‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ازار 744
75 بررسي تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي بر نوع و ميزان استفاده جوانان شهر تهران از تلويزيون 884
76 مداحي و آسيب‌شناسي آن در رسانه تلويزيون 814
77 بررسی رابطه بین میزان تعلّقات دینی و ترجیحات رسانه‌ای مخاطبان نسبت به وسایل ارتباط‌جمعی 786
78 روش‌هاي انتقال مفاهيم فرهنگي و اجتماعي به كودكان با استفاده از پويانمايي با تأكيد بر مجموعه «پهلوانان» 739
79 تصويرگري معصومين (ع) در رسانه 1622
80 سوادرسانه‌اي: حمايت و توانمندسازي نوجوانان (‎12 تا ‎16سال) خانواده‌هاي متدين در برابر تلويزيون 1457

شما در این صفحه هستید : خانه