پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1228
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 1082
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 953
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 1002
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 961
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 1044
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1146
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1178
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1139
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 1066
71 تحلیل جامعه‌شناختی تئاتر و جایگاه آن در میان رسانههای جمعی ایران 1225
72 رابطه بين تبليغات تجاري تلويزيوني با مصرف كالاهاي كم دوام با نام‌هاي تجاري ايراني در تحقيقي بين زنان خانه‌دار تهراني 961
73 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ در ت‍ق‍وی‍ت‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ 954
74 آگ‍ه‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ای‍ران‌ و ب‍رس‍اخ‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ازار 811
75 بررسي تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي بر نوع و ميزان استفاده جوانان شهر تهران از تلويزيون 984
76 مداحي و آسيب‌شناسي آن در رسانه تلويزيون 925
77 بررسی رابطه بین میزان تعلّقات دینی و ترجیحات رسانه‌ای مخاطبان نسبت به وسایل ارتباط‌جمعی 873
78 روش‌هاي انتقال مفاهيم فرهنگي و اجتماعي به كودكان با استفاده از پويانمايي با تأكيد بر مجموعه «پهلوانان» 806
79 تصويرگري معصومين (ع) در رسانه 1734
80 سوادرسانه‌اي: حمايت و توانمندسازي نوجوانان (‎12 تا ‎16سال) خانواده‌هاي متدين در برابر تلويزيون 1550

شما در این صفحه هستید : خانه