پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1341
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 1185
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 1060
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 1110
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 1072
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 1150
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1243
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1269
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1218
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 1145
71 تحلیل جامعه‌شناختی تئاتر و جایگاه آن در میان رسانههای جمعی ایران 1310
72 رابطه بين تبليغات تجاري تلويزيوني با مصرف كالاهاي كم دوام با نام‌هاي تجاري ايراني در تحقيقي بين زنان خانه‌دار تهراني 990
73 ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ رس‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ در ت‍ق‍وی‍ت‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ 998
74 آگ‍ه‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ای‍ران‌ و ب‍رس‍اخ‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ازار 875
75 بررسي تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي بر نوع و ميزان استفاده جوانان شهر تهران از تلويزيون 1089
76 مداحي و آسيب‌شناسي آن در رسانه تلويزيون 1025
77 بررسی رابطه بین میزان تعلّقات دینی و ترجیحات رسانه‌ای مخاطبان نسبت به وسایل ارتباط‌جمعی 957
78 روش‌هاي انتقال مفاهيم فرهنگي و اجتماعي به كودكان با استفاده از پويانمايي با تأكيد بر مجموعه «پهلوانان» 872
79 تصويرگري معصومين (ع) در رسانه 1841
80 سوادرسانه‌اي: حمايت و توانمندسازي نوجوانان (‎12 تا ‎16سال) خانواده‌هاي متدين در برابر تلويزيون 1641

شما در این صفحه هستید : خانه